Mune Dong Phuoc

 

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
 
 
Ngày đăng : 11/07/2011 (đã đọc 1660 lần)          # 709
Nghi thức thỉnh Đại Hồng Chung

 

NGHI THỨC KỆ ĐẠI HỒNG CHUNG (khoảng giữa thời Công Phu Chiều)

(VÀI Ý NIỆM VỀ VIỆC ĐÓNG CHUNG)

Từ trước đến nay, các chùa vì không theo một hệ thống nhất định, nên tiếng chuông chùa chưa được quy định hẳn hoi, ai muốn đóng sao thì đóng, giờ nào cũng được, không luật lệ gì cả; thậm chí có nhiều nơi chưa hiểu ý nghĩa và giá trị của tiếng chuông như thế nào.
Đóng chuông để làm gì ? Phải chăng để cầu cho âm siêu dương thới ?
Ta có hy vọng được như nguyện trong khi ta đóng chuông để cầu không ? Cố nhiên là phải được, nhưng phải với tất cả năng lực tập trung của người đóng. Trái lại, chỉ mất thời giờ và làm mất giấc ngủ của người thế gian mà thôi.
Vậy muốn cho âm dương lưỡng lợi, tự tha đều đắc ích, người đóng chuông phải vận dụng hết tâm tư mình vào câu kinh, bài kệ, hoặc niệm danh hiệu Phật.
Tất cả tín đồ chung quanh đều phải tôn trọng tiếng chuông. Nghĩa là: Khi chuông chùa khua động, mọi công việc đều phải được dừng nghỉ, để lắng tâm trí mình vào sự tưởng Phật trong vòng 5 phút rồi sẽ làm, hoặc khi ngủ mà nghe chuông cũng nên ngồi dậy để tưởng Phật 5 phút rồi hãy ngủ.
Tất cả chư Tăng đều phải giáo hóa tín đồ quanh mình nên làm như thế thật công đức không phải nhỏ.
Được như vậy, tiếng chuông quả là liều thuốc bổ cho những ai còn ngây ngất say sưa trong đường danh lợi giả ảo phù hư, giây phút nhớ lại và quay về nẻo giác.
Những hương linh đang đau khổ nơi địa ngục A tỳ, nhờ sức chú nguyện của người đóng và thần lực của tiếng chuông mà vơi dịu đôi phần đau khổ.
Các chùa nên đóng mỗi ngày hai thời chuông: 4 giờ rưỡi khuya và 7 giờ rưỡi tối. Ngoài ra, thì tùy ở địa phương có thể đóng vào buổi sáng và buổi chiều để cầu siêu hay cầu an cũng được, nhưng cần phải cho đúng giờ và thường lệ.

HÔ CHUNG

- Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ.
Nam mô U minh Giáo chủ cứu khổ bổn tôn, cứu bạt minh đồ, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát. (1 tiếng chuông)
- Hồng chung nhị khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ.
Nam mô U minh Giáo chủ, cứu khổ bổn tôn, cứu bạt minh đồ, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát. (1 tiếng chuông)
- Hồng chung tam khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ.
Nam mô U minh Giáo chủ cứu khổ bổn tôn, cứu bạt minh đồ, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát. (1 tiếng chuông)

Thượng chúc Phật nhựt tăng huy, pháp luân thường chuyển.
Phong điều võ thuận, quốc thới dân an.O
Tam giới tứ sanh chi nội, các miễn luân hồi.
Cửu hữu thập loại chi trung, tất ly khổ hải.O
Ngũ phong thập võ, miễn tao cơ cẩn chi niên.
Nẩm mẫu đông giao cu triêm Nghiêu Thuấn chi nhựt.O
Chiến mã hưu chinh, địa lợi nhơn hòa.
Trận bại thương vong, câu sanh Tịnh Độ.O
Phi cầm tẩu thú, la võng bất phùng.
Lãng tử cô tôn, tảo hườn hương tịch.O
Vô biên thế giới, địa cửu thiên trường,
Viển cận đàn na, tăng viên phước thọ.O
Thiền môn hưng thạnh, Phật pháp trường thăng.
Thổ địa long thần, an tăng hộ pháp.O
Phụ mẫu Sư trưởng tồn vong tịnh lợi.
Lịch Đại Tổ nể đồng đăng bỉ ngạn.O 
(2 câu điểm 1 tiếng chuông)
Nam mô Thanh Tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (1 tiếng chuông)
Nam mô Viên mãn Báo thân Lô Giá Na Phật. (1 tiếng chuông)
Nam mô Thiên Bá ức Hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 tiếng chuông)
Nam mô Long hoa giáo chủ Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. (1 tiếng chuông)
Nam mô Tây phương giáo chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. (1 tiếng chuông)
Nam mô Thập phương tam thế Nhứt thiết chư Phật. (1 tiếng chuông)
Nam mô Ngũ Đài Sơn Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. (1 tiếng chuông)
Nam mô Nga Mi Sơn Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát. (1 tiếng chuông)
Nam mô Phổ Đà Sơn Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát. (1 tiếng chuông)
Nam mô Tu Di Sơn Đại hùng Đại lực Đại Thế Chí Bồ tát. (1 tiếng chuông)
Nam mô Cửu Hoa Sơn Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát. (1 tiếng chuông)

Nam mô Đại phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm hải hội Thượng Phật Bồ tát. (1 tiếng chuông)
Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ tát. (1 tiếng chuông)
Nam mô Tồi tà phụ chánh ủng hộ đạo tràng Hộ pháp chư tôn Bồ tát. (1 tiếng chuông)
Nam mô đương sơn Bổn xứ hộ giáo già lam Thánh chúng Bồ tát. (1 tiếng chuông)

Thập phương Tam thế thất Như Lai.
Bát thập bát Phật tọa bửu đài.
Lục đạo chúng sanh mông giải khổ.
Cửu u thập loại thoát trần ai.
Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ tát.
(Đoạn này đọc 3 lần, mỗi lần 1 tiếng chuông).
Chung thinh cửu thập hựu lôi chùy
Tịnh diện Tăng Già đẳng đẳng tri.
Tham phóng tứ thời tuân khổ chế.
Hạ đơn lưỡng bộ các oai nghi.
(Điểm 2 tiếng chuông và tụng kinh tự do, thỉnh thoảng điểm 1 tiếng chuông)

VÃNG-SANH QUYẾT-ĐỊNH CHƠN-NGÔN:

Nam-mô a di đa bà dạ, 
Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tì ca lan đế,
A di rị đa, tì ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

TÁN PHẬT

A-Di-Đà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân
Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di
Cám mục trừng thanh tứ đại hải.
Quang trung hóa Phật vô số ức,
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Đà Phật.O
(Nếu có thì giờ niệm tứ thánh và bài sám rồi tụng tiếp hồi hướng)

HỒI HƯỚNG

Phúng kinh công-đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi-hướng,
Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,
Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát.

Nguyện dĩ thử công-đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng-sanh,
Giai cộng thành Phật-đạo.

PHỤC NGUYỆN:
(Bài nào cũng được miễn là có ý nghĩa)
Bá bát chung thinh hướng Phật tiền,
Thượng thông hạ triệt lạc vô biên,
Lục đạo chúng sanh mông thoát khổ,
Cửu u thập loại xuất khanh nhiên.
Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ tát Ma ha tát. 
(3 lần, mỗi lần một tiếng chuông)
(Xá và lui ra)
Còn các Phật tử thân cận, khi nghe chuông đóng nên chấp tay thầm niệm: Nam mô A Di Đà Phật 10 lần rồi bắt đầu làm việc lại.

 

Người đăng : chuadongphuoc.com

 

 

Các bài đã đưa
Nghi thức cúng hương linh(11/07/2011)
Nghi thức cúng Thí Thực(11/07/2011)
Nghi thức cúng ngọ(11/07/2011)
Nghi thức Công Phu Chiều(11/07/2011)
Nghi thức Công Phu Khuya(11/07/2011)
Nghi thức tụng niệm GĐPT(11/07/2011)
Diệu Pháp Liên Hoa(11/07/2011)
Tâm kinh Bát Nhã Ma La Mật Đa(11/07/2011)
Nghi thức Phật Đản(11/07/2011)
Kinh Phước Đức(11/07/2011)
 
New Page 1
Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Lời Phật Dạy
"Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Không ôm niềm hận ấy
Hận thù được tự nguôi"
Kinh pháp cú

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Hình Ảnh
 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Đọc nhiều nhất
    Thư Chúc tết 2013 ..
    Bằng Am - Đại Hồng..
    Nhạc chờ Phật Giáo..
    DVĐA Việt Trinh nh..
    Ý nghĩa của Kinh v..
    Thái Lan đào tạo t..
    Thiệp Mời dự Chu N..
    Danh sách các tự v..
    Thực hư chuyện cậu..
    Những pho tượng đứ..
    Vu Lan nhớ về mẹ..
    Năm 2012: Không tậ..
    Ý nghĩa : A Di Đà ..
    Mừng chu niên GDPT..
    Thư Cảm Ơn..

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Góp ý mới nhất
đồng kiệt :  a di đà phật thân chào các anh chị. tình hình là năm nay mình tiếp tụ...
đồng kiệt :  a di đà phật! chào các ace ..! thế là đại lể phật đản đả hoàn thành v...
như vân :  mùa phật đản năm ni chùa mình có văn nghệ hát mừng khánh đản không....
đồng kiệt :   a di đà phật tình hình là chủ nhật nay làm lễ đài nha mọi người ,cố ...
đồng kiệt :  a di đà phật! chào các ace. lâu sao không thấy anh chị em nào vào đi...

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Video mới nhất

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Lịch Việt Nam

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Số lượt truy cập
Begin : 01/01/2011

32093

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Liên kết Website

 

Trang Thông tin điện tử Chùa Đông Phước
Địa chỉ : Thôn Đông Phước xã Đại Hồng huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam
Hotline : 0905985989 l Email : Chùa Đông Phước l Yahoo Chat : Chùa Đông Phước
Nội dung được xây dựng bởi Ban Quản Trị và có quyền lấy nội dung mà không cần xin phép.
Trang web được viết bởi ngôn ngữ ASP và Cơ sở dữ liệu là SQL Server 2008 l Site Map  l Quản lý Website l Hộp thư Chùa Đông Phước