Mune Dong Phuoc

 

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
 
 
Ngày đăng : 11/07/2011 (đã đọc 1535 lần)          # 708
Nghi thức cúng hương linh

 

NGHI THỨC CÚNG VONG (PHỔ THÔNG) (thường cúng vào lúc 11 giờ ngày Chủ Nhật)

(Có rất nhiều nghi thức cúng hương linh. Nhưng đây là nghi thức đơn giản nhất. Trong trường hợp không có chư Tăng hành lễ và sau khi tụng niệm cầu siêu ở bàn Phật xong rồi, Phật tử có thể sang bàn thờ hương linh tụng niệm theo nghi thức sau đây để cúng hương linh.)

Tâm nhiên ngũ phận,
Phổ biến thập-phương,
Hương yên Đồng-tử ngộ Chơn thường,
Tỷ quán thiệt nan lường,
Thoại ái tường quang.
Kham biến pháp trung vương,

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát. (3 lần)
Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới
đại từ đại bi A Di Đà Phật. (3 lần)
Nam mô Bát nhã Hội Thượng Phật Bồ
tát Ma ha tát. (3 lần)

MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM-KINH

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 
Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. 
Xá-Lợi-Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.
Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết: Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

VÃNG-SANH QUYẾT-ĐỊNH CHƠN-NGÔN:

Nam-mô a di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tì ca lan đế,
A di rị đa, tì ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

Ái hà thiên xích lãng,
Khổ-hải vạn trùng ba,
Dục thoát luân-hồi khổ,
Tảo cấp niệm Di-Đà.
Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Đà Phật.
Nam-mô A-Di-Đà Phật. (30 lần)
Nam-mô Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.(3 lần)
Nam mô Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ tát. (3 lần)

SÁM THẬP PHƯƠNG
Thập-phương Tam-thế Phật,
A-Di-Đà đệ nhất,
Cửu-phẩm độ chúng-sanh,
Oai-đức vô cùng cực.
Ngã kim vị hương-linh,
Sám-hối tam-nghiệp tội.
Phàm hữu chư phước-thiện.
Chí tâm dụng hồi-hướng,
Nguyện đồng niệm Phật nhơn
Vãng-sanh Cực-lạc quốc.
Kiến Phật ngộ pháp-tánh,
Phát tâm đại Bồ-đề,
Vô-biên phiền-não đoạn,
Vô-lượng pháp-môn tu,
Độ nhất thế chúng-sanh,
Giai cộng thành Phật-đạo.
(Rót trà cúng)

BIẾN THỰC CHƠN-NGÔN:
Nẳng mồ tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)

CAM-LỒ THỦY CHƠN-NGÔN:
Nẳng mồ tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG-DƯỜNG CHƠN-NGÔN:
Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)
Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,
Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ-mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công-đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sanh,
Giai cộng thành Phật-đạo.

PHỤC NGUYỆN

Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi
Vô sanh vô tử vô khứ lai 
Sanh tử khứ lai đô thị huyễn
Bất lao đàn chỉ đáo Tây phương

Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật thùy từ phóng quang tiếp dẫn phục vì hương linh ... pháp danh ... thệ thế ư ... niên ... nguyệt ... nhựt.
Nguyện hương linh thừa tư Tam Bảo lực tốc xả mê đồ, trực vãng Lạc Bang siêu sanh Tịnh Độ.
Nhứt thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu.
Nguyện hương linh đắc độ cao siêu, kỳ thân quyến hàm triêm lợi lạc.

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. (3 lần)

TAM TỰ QUY-Y

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm. (1 lạy)

Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)

Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

 

Người đăng : chuadongphuoc.com

 

 

Các bài đã đưa
Nghi thức cúng Thí Thực(11/07/2011)
Nghi thức cúng ngọ(11/07/2011)
Nghi thức Công Phu Chiều(11/07/2011)
Nghi thức Công Phu Khuya(11/07/2011)
Nghi thức tụng niệm GĐPT(11/07/2011)
Diệu Pháp Liên Hoa(11/07/2011)
Tâm kinh Bát Nhã Ma La Mật Đa(11/07/2011)
Nghi thức Phật Đản(11/07/2011)
Kinh Phước Đức(11/07/2011)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu(11/07/2011)
 
New Page 1
Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Lời Phật Dạy
"Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Không ôm niềm hận ấy
Hận thù được tự nguôi"
Kinh pháp cú

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Hình Ảnh
 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Đọc nhiều nhất
    Thư Chúc tết 2013 ..
    Bằng Am - Đại Hồng..
    Nhạc chờ Phật Giáo..
    DVĐA Việt Trinh nh..
    Ý nghĩa của Kinh v..
    Thái Lan đào tạo t..
    Thiệp Mời dự Chu N..
    Danh sách các tự v..
    Thực hư chuyện cậu..
    Những pho tượng đứ..
    Vu Lan nhớ về mẹ..
    Năm 2012: Không tậ..
    Ý nghĩa : A Di Đà ..
    Mừng chu niên GDPT..
    Thư Cảm Ơn..

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Góp ý mới nhất
đồng kiệt :  a di đà phật thân chào các anh chị. tình hình là năm nay mình tiếp tụ...
đồng kiệt :  a di đà phật! chào các ace ..! thế là đại lể phật đản đả hoàn thành v...
như vân :  mùa phật đản năm ni chùa mình có văn nghệ hát mừng khánh đản không....
đồng kiệt :   a di đà phật tình hình là chủ nhật nay làm lễ đài nha mọi người ,cố ...
đồng kiệt :  a di đà phật! chào các ace. lâu sao không thấy anh chị em nào vào đi...

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Video mới nhất

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Lịch Việt Nam

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Số lượt truy cập
Begin : 01/01/2011

32093

 

Chùa Đông Phước :I: Gia Đình Phật Tử Đông Phước :I: Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam :I: Dai Hong-Dai Loc-Quang Nam :I: Chua Đong Phuoc :I: Gia Dinh Phat Tu Dong :I: PhuocDong Phuoc Pagoda Portal :I: chuadongphuoc.com :I: Phật Giáo Việt Nam
Liên kết Website

 

Trang Thông tin điện tử Chùa Đông Phước
Địa chỉ : Thôn Đông Phước xã Đại Hồng huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam
Hotline : 0905985989 l Email : Chùa Đông Phước l Yahoo Chat : Chùa Đông Phước
Nội dung được xây dựng bởi Ban Quản Trị và có quyền lấy nội dung mà không cần xin phép.
Trang web được viết bởi ngôn ngữ ASP và Cơ sở dữ liệu là SQL Server 2008 l Site Map  l Quản lý Website l Hộp thư Chùa Đông Phước