Nghi tức tụng niệm GĐPT

Thứ hai - 11/06/2018 23:15
Đây là bài đã được biên soạn dành riêng cho GĐPT Đông Phước, quý gia đình Phật tử có thể coppy về và sửa lại để phù hợp với nghi thức của mình (Có file đính kèm). A di đà Phật
NGHI THỨC TỤNG NIỆM
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
—–—–—–


NIỆM HƯƠNG
( Thắp hương đèn, đốt trầm xong, đứng ngay
 ngắn, chắp tay để ngang ngực mật niệm )


TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

Ám lam tóa ha  ( 3 lần )

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ,
đạt ma ta phạ, bà phạ, truật độ hám.

                                                                 ( 3 lần )

( Vị chủ lễ quì ngay thẳng, cầm hương
ngang trán, niệm lớn bài cúng hương)


CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT
Nguyện đem lòng thành kính,
Gửi theo đám mây hương.
Phưởng phất khắp mười phương.
Cúng dường ngôi Tam Bảo.
Thề trọn đời sống Đạo.
Theo phật Pháp làm lành.
Cùng Pháp giới chúng sanh.
Cầu phật từ gia hộ:
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu học vững bền.
Xa bể khổ nguồn mê.
Chóng quay về bờ Giác.

KỆ TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vô thượng.
Ba cõi không ai bằng.
Thầy dạy khắp trời người.
Cha lành chung bốn loài.
Quy y tròn một niệm.
Dứt sạch nghiệp ba kỳ.
Xưng dương cùng tán thán.
Ức kiếp không cùng tận.

KỲ NGUYỆN

Đệ tử chúng con, GĐPT Đông Phước nguyện ngôi Tam Bảo thường trú trong mười phương, đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đức Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, cùng hết thảy Thánh Hiền Tăng, từ bi gia hộ đệ tử chúng con tâm bồ đề kiên cố, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, cùng pháp giới chúng sanh, tội chướng tiêu trừ, một  thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác.

QUÁN TƯỞNG
( Đứng dậy cắm hương lên lư rồi chắp tay đứng thẳng và niệm lớn )

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng.
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Lưới Đế Châu ví Đạo Tràng.
Mười Phương Phật tỏa hào quang sáng ngời.
Trước bảo tạo thân con ảnh hiện.
Cuối đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ
( Vị chủ lễ xá ba xá rồi niệm lớn )

Chí tâm đảnh lể Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo.
( 1 lạy)

Chí tâm đảnh lể Nam mô Ta bà giáo chủ đại từ đại bi Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.
( 1 lạy)

Chí tâm đảnh lể Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ Tát.
(1 lạy)

( Đồng quỳ tụng bái )
SÁM HỔI PHÁT NGUYỆN

Đệ tử kính lạy.
Đức Phật Thích Ca - Phật A Di Đà.
Thập Phương Chư Phật
Vô lượng Phật Pháp
Cùng Thánh Hiền Tăng
Đệ tử lâu đời lâu kiếp
Nghiệp chướng nặng nề
Tham giận kiêu căng
Si mê lầm lạc
Ngày nay nhờ Phật
Biết sự lỗi lầm
Thành tâm sám hối
Thề tránh điều dữ
Nguyện làm việc lành
Ngữa trông ơn Phật
Từ bi gia hộ :
Thân không tật bệnh
Tâm không phiền não
Hằng ngày an vui tu tập
Phép Phật nhiệm màu
Để mau ra khỏi luân hồi
Minh tâm kiến tánh
Trí huệ sáng suốt.
Thần thông tự đại
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng
Cha mẹ anh em
Thân bằng quyến thuộc
Cùng tất cả chúng sanh - Đều trọn thành Phật đạo

NIỆM PHẬT

Nam - Mô - Bổn - Sư – Thích - Ca  -Mâu – Ni - Phật ( 10 lần )
Nam - Mô – A – Di – Đà - Phật ( 10 lần )
Nam - Mô – Đương  Lai Hạ Sanh Di  - Lặc Tôn Phật ( 10 lần )
Nam - Mô  Văn - Thù Sư - Lợi - Bồ  - Tát ( 3 lần )
Nam - Mô  Đại  - Hạnh Phổ - Hiền Bồ - Tát ( 3 lần )
Nam - Mô Đại - Bi - Quán Thế Âm Bồ - Tát ( 3 lần )
Nam - Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )

BA ĐỜI MƯỜI PHƯƠNG PHẬT

Ba đời mười phương Phật
A Di Đà bậc nhất
Chín phẩm độ chúng sanh
Oai đức không cùng cực
Đệ tử nguyện quy y
Sám hối ba nghiệp tội
Phàm được bao phước thiện
Chí tâm nguyện hồi hướng
Nguyện cùng người niệm Phật
Cảm ứng hiện theo thời.
Lâm chung cảnh Tây Phương
Rõ ràng bày trước mặt
Thấy nghe đều tinh tấn
Đồng sanh nước cực lạc
Thấy Phật thoát sinh tử
Như Phật đạo hết thẩy
Đoạn vô biên phiền não
Tu vô lượng pháp môn
Thề nguyện đạo chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sanh không số lượng
Thề nguyện đều độ khắp
Phiền não không tận cùng
Thệ nguyện đều dứt sạch
Pháp môn không kể xiết
Thề nguyện đều tu học
Phật đạo không gì hơn
Thề nguyện được viên thành.

CHÚ VÃNG SANH

Nam mô A di đa bà dạ, đá tha dà đa dạ đa địa dạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tì ca lan đế, A di rị đa tì ca lan đa, Dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. ( 3 lần )

TAM QUY Y VÀ ĐẢNH LỄ
( Đồng đứng dậy chắp tay niệm lớn )
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả , phát lòng vô thượng. ( 1 lạy )
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh rạng , trí tuệ như biển. ( 1 lạy )
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. ( 1 lạy )

HỒI HƯỚNG CHÚNG SANH

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
( Tiếp tục mặc niệm, cử trầm hương đốt & đọc điều luật )

Để tưởng nhớ các bậc Chư tôn đức, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, các anh chị Huynh Trưởng, Đoàn Sinh đã hi sinh vì đạo pháp, phút nhập từ bi quán bắt đầu. (mặc niệm)
Cử trầm hương đốt.


5 ĐIỀU LUẬT CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 
  1. Phật tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện.
  2. Phật tử mở rộng lòng thương tôn trọng sự sống.
  3. Phật tử trao dồi trí tuệ tôn trọng sự thật.
  4. Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.
  5. Phật tử sống hỷ - xã để dũng tiến trên đường Đạo.3 ĐIỀU LUẬT NGÀNH OANH

     1) Em luôn tưởng nhớ Phật
     2) Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em
     3) Em thương người và vậtBÀI TỤNG SÁM HỐI


Đệ tử hôm nay quỳ trước điện
Chí tâm đảnh lễ đấng Từ tôn
Đã bao phen sanh tử dập dồn
Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo
Thế tôn đã đinh ninh di giáo
Mà con còn đắm đuối mê say
Mắt ưa xem huyền cảnh hằng ngày
Tai thích tiếng mật đường dua nịnh
Mũi quen ngửi ngùi thơm bất tịnh
Lưỡi dệt theo lắm chuyện gay go
Thân ham dùng gấm góc sa so
Ý mơ tưởng bao la vũ trụ
Bởi lục dục lòng tham không đủ
Lấp che lần trí tuệ từ lâu
Hôm nay con giác ngộ hồi đầu
Tâm sám hối phơi bày tỏ rõ
Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ
Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê
Trước đài sen thành kính hướng về
Tịnh tâm ý quy y Tam Bảo
Phật giới cấm chuyên trì chu đáo
Dứt tận cùng cội rễ vô minh
Chí phàm phu tự lực khó thành
Cầu đại giác từ bi gia hộ
Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ
Con dốc lòng vì đạo hy sinh
Nương từ quang tìm đến Bảo thành
Đặng tự giác , giác tha viên mãn.

BÀI KỆ ĐÁNH TRỐNG BÁT NHÃ


                    ( LỜI )                                                 ( NHỊP )

Bát nhã hội                                                          O                OO
Bát nhã hội                                                          O                OO
Bát nhã hội                                                          O                OO
Thỉnh Phật thượng đường                                  O    O         OO
Đại chúng đồng văn                                            O    O         OO
Bát nhã âm                                                          O                OO
Phổ nguyện pháp giới                                         O    O         OO
Đẳng hữu tình                                                     O                OO
Nhập Bát Nhã                                                     O                OO
Ba La Mật Môn                                                  O    O         OO
Ba La Mật Môn                                                  O    O         OO
Ba La Mật Môn                                                  O    O         OO

( Tiếp tục cho đến dứt hồi )

CÁC NGÀY VÍA PHẬT VÀ BỒ TÁT

THÁNG GIÊNG

Ngày mồng 1 : Vía Đức Di Lặc

THÁNG HAI
Ngày mồng 8 : Vía Đức Phật Thích Ca xuất gia
                   15: Vía Đức Phật Thích Ca Nhập Diệt
                   19: Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát        

THÁNG BA
Ngày          16 : Vía đức Chuẩn đề Bồ Tát

THÁNG TƯ
Ngày mồng 4 : Vía đức văn Thù Bồ Tát
                   15: Vía Đức Thích Ca Giáng Sinh

THÁNG SÁU
Ngày         19 : Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

THÁNG BẢY
Ngày          13: Vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát
                   15: Lễ Vu Lan Bồn
                   30: Vía đức Địa Tạng Bồ Tát        

THÁNG CHÍN
Ngày          19: Vía Đức Quan Âm Bồ Tát
                   30: Vía Đức Phật Dược Sư

THÁNG MƯỜI MỘT
Ngày          17: Vía Đức Phật A Di Đà

THÁNG CHẠP
Ngày         19: Vía Đức Thích Ca Thành Đạo

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Ý kiến bạn đọc
Lịch âm dương Việt Nam
Thăm dò ý kiến

Bạn biết về Chùa Đông Phước bằng phương tiện gì ?

Lời phật dạy

Nếu người nói nhiều kinh, Không hành trì, phóng dật; Như kẻ chăn bò người, Không phần Sa môn hạnh. (Kinh pháp cú 19)

Quang cao trai
Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay307
  • Tháng hiện tại8,013
  • Tổng lượt truy cập1,228,034
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây