Nghi quỹ hành trì “Uế Tích Kim Cang”

Thứ hai - 18/06/2018 05:31
Để cho hành giả đi vào Phép tu Uế tích Kim Cang này. Các bạn tham khảo về hồng danh cũng như hình tượng của Ngài Uế tích kim cang trong mục “Tài liệu tham khảo” của diễn đàn Tâm Mật bài “Uế Tích Kim Cang”.
Nghi quỹ hành trì “Uế Tích Kim Cang” như sau:

Hành giả trước khi trì niệm “Uế Tích Kim Cang” đứng trước kính đàn (nếu không có kính đàn, hành giả quán tưởng trong tâm mình).

Làm lễ dâng hương (Nếu có bàn thờ Phật. Nếu không thì thầm kính lễ trong tâm).

Dâng cúng lễ vật, bông, hoa, quả. Nếu không có lễ vật thì nên lấy một ly nước sạch niệm Thần chú Tịnh Pháp Giới Chơn Ngôn “Úm Lam” vào ly nước 21 biến.Tiếp niệm biến thực chơn ngôn: “Nẵng mô tát phạ đát tha, nghiệt đa phạt lồ chỉ đế. Úm tam bạt ra, tam bạt ra hồng” 21 biến.

Khi tụng Thần chú Tịnh Pháp giới Chơn Ngôn “Úm Lam” vào vật thực ly nước. Do năng lực của thần chú làm cho vật thực thanh tịnh, trong sạch, thơm tho và năng lực đó biến đi khắp Pháp giới.

Kế đó tụng Biến thực chơn ngôn, năng lực chơn ngôn này làm cho ly nước đó hoặc vật thực, món ăn uống kia biến thành các thứ đồ ăn, thức uống ngon, thơm của Chư Thiên, thượng vị cam lồ, chu phụng biến cúng dường mười phương vô tận Tam bảo.

Khi đã trì tụng Thần chú trên cúng dường xong. Hành giả quỳ xuống chấp hai tay lại niệm:

- Nhứt tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na Mâu Ni Thế Tôn – 1 lạy
- Nhứt tâm đảnh lễ A súc Thế tôn – 1 lạy
- Nhứt tâm đảnh lễ Bảo Sanh Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhứt tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Vương Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhứt tâm đảnh lễ Bất Không Thành Tựu Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhứt tâm đảnh lễ Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhứt tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp Giới Chư Phật Thế Tôn – 1 lạy.
- Nhứt tâm đảnh lễ Thất Cu Chi Phật Mẫu sở Thuyết Đại Chuẩn Đề Đà La Ni – 3 lạy.
- Nhứt tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp Giới Tu Đa La Tạng nhứt thiết Đà la Ni môn- 1 lạy.
- Nhứt tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na Cung Điện Trung Thất Cu Chi Chuẩn Đề Phật Mẫu Bồ Tát Ma Ha Tát – 3 lạy.
- Nhứt tâm đảnh lễ Uế Tích Kim Cang Bồ Tát – 3 lạy.
- Nhứt tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy.
- Nhứt tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp Giới Nhứt Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát – 1 lạy.
- Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới Chư vị Thinh Văn, Duyên Giác, Hiền Thánh Tăng – 1 lạy.

Khi dâng hương cúng dường, đảnh lễ xong. Hành giả hướng về kính đàn, ngồi kiết già hay bán kiết già hoặc trong những tư thế thoải mái, quan trọng là tâm thanh tịnh. Tâm tưởng đến Chày kim cang trong kính đàn. Niệm:

Nam mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát Ma Ha Tát - 7 lần.

Chấp hai tay khẩn nguyện:

Hôm nay, con, đệ tử tên họ ….tuổi…pháp danh (nếu có). Hôm nay, con nguyện ăn năn, sám hối tội lỗi từ vô thủy, vô chung đến nay do tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến, làm cho thân khẩu ý không thanh tịnh tạo nên vô lượng, vô biên tội lỗi như giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm cho thân Phật ra máu, hủy hoại chánh pháp, phá hoại sự hòa hợp của chúng tăng, ăn thịt, uống rượu, sát sanh, hại vật, trộm cướp, tà dâm. Nay con thành tâm ăn năn, sám hối nghiệp chướng của con. Nay con thành tâm sám hối hết thảy xin phát lồ sám hối không dám che giấu tội đã làm. Nguyện được trừ diệt tội, vị lai không dám tạo nữa.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát – 3 lạy.

Tiếp theo: “Hôm nay, đệ tử con Tên….....................Tuổi….........., thành tâm phát nguyện. Nguyện khắp tất cả chúng sanh đều phát bồ đề tâm, dứt trừ các phiền não, chứng nhứt thiết trí. Con nguyện nay tu Chuẩn đề Bí Mật, nguyện tu theo hạnh “Uế Tích Kim Cang Dũng Mãnh Bí Mật”. Mong cầu được thành Phật đạo, tùy tâm chóng thành tựu.
Đệ tử con, nguyện hồi hướng công đức tu hành cùng hạnh chơn ngôn hồi hướng về tất cả Pháp giới chúng sanh, đồng thành Đạo vô thượng Bồ Đề.

Nam mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề - 3 lạy.
Nam mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát Ma Ha Tát – 3 lạy.”

Kế đến, ngồi kiết già, bán kiết già hoặc tùy ý ngồi. Kiết đại ấn Tam muội (Lấy hai tay mở ngửa ra. Tay mặt để lên tay trái. Hai ngón cái giáp móng lại với nhau để ngang dưới rốn. Ấn này làm cho ta thanh tịnh, dẹp đi những loạn tưởng, tạp niệm, suy nghĩ. Khi lắng định tâm thân rồi chúng ta nên suy nghĩ lại những cảnh khổ của thế gian bệnh tật, chết chóc, những cảnh sanh lão bệnh tử. Những cảnh khổ trong sáu đường dữ khiến cho tất cả chúng sanh từ vô thủy, vô chung đến nay trôi lăn, trầm luân trong biển khổ luân hồi, sanh tử. Từ chỗ thấy ra, ngộ ra những cảnh khổ đau, giả tạm trên, hành giả mới phát tự trong tâm của mình phải tu, phải trì niệm, khởi nguyện phát tâm bồ đề.

Khi suy nghĩ được như vậy, hành giả sẽ phát được từ định, bi định, nhập vào sự thanh tịnh. Lúc đó, hành giả nên Quán chữ Lam trên đỉnh đầu phát sáng. Từ từ, chữ lam đó sẽ lan rộng ra trùm cả thân mình. Rồi thân mình là Lam tự, lửa cháy sáng rực lên. Khi đó miệng đọc Úm Lam từ 21 đến 49 biến (lần) hay nhiều hơn nữa. Tịnh pháp giới chơn ngôn “Úm Lam” này là một Thần chú có công năng lớn làm cho tâm mình thanh tịnh. Thân, áo, đạo tràng không thanh tịnh thì khi quán đọc “Úm Lam” sẽ được thanh tịnh. Sự thanh tịnh sẽ lan tỏa đi khắp pháp giới để tiêu trừ nghiệp chướng. Mỗi chơn ngôn đều có năng lực rất lớn. Nên chúng ta không nên phân biệt thần chú này cao, thần chú kia thấp v.v.v sẽ mang tội. Nếu chúng ta quán tưởng Lam tự cháy rực lan rộng pháp giới như trên thì chúng ta sẽ được thành tựu. Mọi pháp môn khác cũng đều đưa đến bến bờ giác, giải thoát.

Kế đến, hành giả niệm Hộ Thân Chơn Ngôn Úm Xỉ Lâm 21 hoặc 49 biến hay nhiều hơn. Trong kinh nói, thần chú này là vua lớn trong các Thần chú Đà La Ni. Nếu có người trai lành, gái tín hay thọ trì sẽ được Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường đến ủng hộ. Như vậy, nếu chúng ta thành tâm trì niệm Thần chú này thì đương nhiên chúng ta sẽ được một vị Thầy trong vô hình là Đức Văn Thù Sư lợi Bồ tát thường đến dạy bảo, truyền dạy, gia hộ cho mình. Rất khó được một vị Thầy trong vô hình là Đức Bồ Tát truyền dạy. Nếu trong kinh Đức Phật đã nói và qua thực tế của nhiều Vị Tổ, Thầy, nhiều vị Thiện tri thức đã tu hành, thực nghiệm được như trong kinh đã nói, đã truyền dạy cho chúng ta thì thực tế quá rõ ràng. Hôm nay, chúng ta tạo nên một niềm tin vững chắc một lòng trì niệm sẽ đạt thành tựu. Thần chú này cũng có công năng gia hộ, bảo vệ mình, người thân, quốc gia xã tắc, nhân loại. Nếu hành giả chí tâm trì niệm đạt số biến cao nhiều như torng kinh đã nói. Thần chú này có đưa ta thoát khỏi bến mê đưa ta đến bến bờ giác ngộ thành tựu quả bồ đề Vô thượng chánh đẳng, chánh giác.Sau khi hành giả trì niệm hộ thân chơn ngôn 21 biến, 49 biến hoặc 108 biến xong. Kế đến hành giả trì niệm tiếp “Lục tự Đại Minh chơn ngôn – Úm Ma Ni Pad Mê Hum. Khi trì niệm thần chú này hành giả cứ tiếp tục kiết ấn Kim cang hoặc liên hoa ấn (Hai tay xòe ra chụm hai cổ tay vào nhau. Hai ngón cái, hai ngón út chạm vào nhau. Các ngón khác bung ra. Nếu chưa rõ, chưa làm được quí vị nên liên hệ đến ban quản trị diễn đàn TAMMAT sẽ được hướng dẫn cặn kẽ hơn trên thực tế). Rồi tiếp tục kiết ấn như trên và niệm Lục tự Đại minh chơn ngôn – Úm ma ni pap mê hum.

Trong kinh Trang nghiêm Bảo Vương nói: Khi Đức Quan thế âm tự tại bồ tát nói thần chú Đại minh này thì bốn đại bộ châu và cung điện các cõi Trời thảy đều rung động. Nước bốn biển lớn nổi sóng ào ạt. Hết thảy các ma làm việc chướng ngại đều sợ hãi chạy trốn mất.

Lục tự Đại Minh chơn ngôn là bổn tâm vi diệu của Quán thế âm tự tại Bồ tát. Người hay thọ trì Chú Đại Minh này. Lúc trì tụng, trong khoảng thời gian đó có 99 căn già hằng hà sa số như lai tập hội tâm sẽ phát khởi ra vô số pháp môn, hạnh lành, đà la ni, từ bi hỷ xả, tâm của chư phật mười phương quá khứ, hiện tại, vị lai cộng hiển trong sát na thời gian. Lại có vô số Bồ tát, thiên long bát bộ đến hộ vệ người ấy. Thần chú Đại Minh này có công năng đưa đến sự giải thoát viên mãn.

Khi hành giả trì niệm Lục tự Đại Minh Chơn Ngôn xong. Hành giả nên ngồi tĩnh tọa, tâm vắng lặng thanh tịnh, hướng tâm về Đức Uế Tích Kim Cang thầm câu nguyện:

Hôm nay, đệ tử con Tên….......Tuổi…......nguyện trì niệm tu hành Thần chú Uế Tích Kim Cang. Mong Đức Ngài gia hộ cho con tâm mau sáng suốt, dũng mãnh. Mau chứng đạo quả Bồ đề tâm để nhằm hộ trì Phật Pháp, hóa độ chúng sanh, hoằng dương Phật Pháp.
Nam mô Uế tích Kim Cang Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kế đó, hành giả kiết ấn chuẩn đề hoặc kiết ấn kim cang quyền. Xong, hành giả niệm thần chú Uế Tích Kim Cang như sau:

“ÚM BÚT QUÁT HỐT LỐT, MA HA BÁT RA, NGÂN NA NGÁI, VẪN TRẤP VẪN, HÊ MA NI, VĨ HIỆT VĨ, MA NA THÊ. ÚM CHƯỚC CẤP NA, Ô THÂM MỘ HỐT LỐT. HUM HUM HUM HUM HUM, PHẤN PHẤN PHẤN PHẤN PHẤN, TÓA HA. ÚM CHIẾT LỆ, CHỦ LỆ, CHUẨN ĐỀ, TA BÀ HA. BỘ LÂM

Thần chú Uế Tích Kim Cang này công năng rất lớn. Sẽ đưa chúng sanh đến bến bờ giác ngộ, giải thoát mau đặng đạo quả bồ đề. Thần chú có công năng giúp cho hành giả đạt được những ước muốn, trị bệnh rất hay. Bản thân tôi đã tu học qua nhiều năm, đã sử dụng công năng của Thần chú vào việc điều trị bệnh giúp rất nhiều người hết bệnh, luôn cả những bệnh trong vô vi, lẫn đến hữu hình.

( Không phải ngã mạn, ngạo mạn chi cả nhưng vì muốn hoằng hóa, chia sẻ với mọi người về Thần chú này. Đã nhiều lần tôi đánh cá với các vị Thầy thuốc, lương y, bác sĩ về phương pháp trị bệnh ở 7 chữ bùa trong kinh Uế tích Kim Cang. Bảy chữ bùa này có công năng trị vạn bệnh. Tôi nói: “Nếu quí vị không tin tưởng vào công năng của thần chú này thì tôi sẽ khoán bảy chữ bùa Thần chú này vào người bệnh nhức răng đều hết. Còn về sưng nhức thì họa phù vào tay xoa bóp trong tích tắc sẽ hết sưng….”.

Còn về những chứng bệnh của những người bị nhập xác, mơ mơ, màng màng thì y theo kinh quí vị lấy an tất hương (Có bán ở tiệm thuốc bắc) xông ở trên đầu bệnh kia sẽ hết.

Rất nhiều trường hợp, rất nhiều phương pháp trị bệnh lần lượt trong khả năng của mình, tôi sẽ viết lên để chia sẻ cùng quí bạn.

Những lời tôi nói trên, nếu có ai tin tưởng thì thực hành theo. Nếu không tin tưởng cũng xin các bạn đừng phỉ báng, đốt phá, hủy hoại sẽ mang tội. Hiện đời nhiều khi chưa trả nhưng thời gian sau, kiếp sau mình sẽ trả. Chỉ vì một hành động đốt phá, hủy hoại, phỉ báng mà mang tội. Mong chân thành, quí bạn đừng làm như thế. Thần chú nào cũng của Chư Phật cả, cũng có công năng rất lớn, đều đưa con người đến bờ giác, giúp chúng sanh thoát khổ. Nếu các bạn tin, mong rằng y theo tu học, đừng nghi ngờ phân biệt người này trao, người nọ trao, hệ phái này trao, hệ phái kia trao. Rồi hệ phái này làm chủ sở hữu Thần chú đó, người khác viết ra chỉ, chia sẻ lại là không được. Vì sao? Vì Phật Pháp không riêng ở một ai cả. Đức Phật Thích Ca cũng đã được học từ những vị Cổ Phật. Đức chúa, đức thánh cũng đã trải qua những pháp cổ xưa đến ngày nay hoằng hóa. Pháp là để hoằng hóa, dạy cho chúng sanh tu chứ không phải để sở hữu riêng một ai cả.

Mong quí bạn cứ căn cứ trên lời dạy, kinh sách của Phật mà vững bước tu. Kinh đó, pháp đó có đúng với Phật Pháp đã dạy không? Nếu đúng như kinh Đức Phật đã dạy và con người đã trải nghiệm trước y như Phật dạy thì một mực cứ vững tin.

Qua thời gian tu học, bản thân tôi đã từng kết hợp Uế Tích Kim Cang Thần Chú với Thần Chú Chuẩn Đề để tu học. Hai thần chú này trong tâm tôi đã giúp tôi vượt qua những nổi khổ, bệnh tật, nghèo khổ rất nhiều. Sức khỏe tăng tiến, sự nghiệp cũng có đôi chút phát triển. Trị bệnh, hành pháp bằng năng lực do hai Thần chú kia kết hợp lại thấy rất tốt, dũng mãnh. Cho nên, hôm nay mạn phép chia sẻ cùng với quí bạn đạo….)

Khi niệm, hành trì xong, hành giả đảnh lễ:

Đức Bổn Tôn Phật Mẫu Chuẩn Đề - 3 lạy.

Đức Uế Tích Kim Cang Bồ Tát Ma Ha Tát – 21 biến.

Rồi thành tâm hồi hướng công đức: “Con, đệ tử tên…tuổi…Nguyện hồi hướng công đức tu hành này về tất cả pháp giới chúng sanh và đệ tử trọn thành Phật đạo, đồng sanh tịnh độ. Nguyện hồi hướng công đức trì niệm này đến với những oan hồn yểu tử, không dã thị thành, không nơi nương tựa được nhiều phước báu siêu sanh tịnh độ. Nguyện hồi hướng công đức này đến với cửu huyền thất tổ đồng sanh tịnh độ. Nguyện hồi hướng công đức tu hành này về quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác, vô thượng bồ đề”.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Ý kiến bạn đọc
Lịch âm dương Việt Nam
Thăm dò ý kiến

Bạn biết về Chùa Đông Phước bằng phương tiện gì ?

Lời phật dạy

Nếu người nói nhiều kinh, Không hành trì, phóng dật; Như kẻ chăn bò người, Không phần Sa môn hạnh. (Kinh pháp cú 19)

Quang cao trai
Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay301
  • Tháng hiện tại8,007
  • Tổng lượt truy cập1,228,028
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây